Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kleczewie

o zakładzie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XLIII/434/10 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kleczewie.

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000379279 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP 665 296 32 71, o kapitale zakładowym w wysokości 3 912 000 złotych.

Jednym z głównych zakresów działania spółki jest świadczenie usług zlecanych przez Gminę Kleczew w obszarze gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, a w szczególności w zakresie:

 • utrzymania substancji mieszkaniowej będącej własnością Gminy, jak również budynków pozostających w administracji zakładu,
 • utrzymania wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • odbierania odpadów komunalnych stałych i płynnych,
 • prowadzenia składowiska odpadów komunalnych, 
 • utrzymania w prawidłowym stanie dróg w mieście i na wsi, w tym utrzymania letniego, zimowego dróg gminnych i poboczy, łatania dziur, frezowania poboczy- na zlecenie Gminy
 • utrzymania w czystości i porządku miasta, jego urządzeń sanitarnych, ulic, przystanków i terenów spacerowych- na zlecenie Gminy,
 • prowadzenia usług remontowo – budowlanych i transportowych,

Jednym z ważnych celów spółki jest dbanie o środowisko naturalne, stąd na terenie całej gminy Kleczew zlokalizowane są specjalne kosze na różne rodzaje odpadów, które dalej poddawane są powtórnemu przetworzeniu. Na terenie Gminy Kleczew zbierane są wszystkie odpady komunalne, a w szczególności następujące odpady selektywne:

 • makulatura,
 • tworzywa sztuczne,
 • stłuczka szklana,
 • zużyte baterie.

Spółka prowadzi również składowisko odpadów komunalnych w Genowefie. Na składowisku funkcjonuje instalacja do sortowania odpadów komunalnych.
Spółka nie ogranicza swojej działalności tylko do działania we własnej gminie. Aktywnie uczestniczy w przetargach organizowanych przez sąsiednie gminy na odbiór odpadów komunalnych.
Jest konkurencyjna na lokalnym rynku i to umożliwia wygrywać przetargi. Spółka dysponuje wieloma specjalistycznymi pojazdami i urządzeniami. Pozwala to realizować szeroki zakres usług dla klientów.